Veg og trafikk

Staten ved Statens vegvesen har ansvaret for riksvegane. Fylkeskommunane har ansvar for fylkesvegane og kommunane har ansvaret for dei kommunale vegane.

Naustdal har omlag 85 kilometer kommunal veg, omlag 30 meter per innbyggjar. Busetnaden er spreidd i fjord og fjellbygder og tettstaden Naustdal. Mesteparten av vegane vart bygd i tidsrommet 1950 - 1990 og har ein varierande standard.

Brøyting

Kommunen har ansvar for det kommunale vegnettet med tilhøyrande gang- og sykkelvegar.

Ved snøfall om natta skal vegane normalt vere gjennombrøytt til kl. 07.00. Vegane skal vere framkomelege for køyretøy som normalt er utrusta for vinterkøyring.   Dei mest trafikkerte vegane blir brøytt og strødd først.   Strøing vil primært bli utført på veg med stigning.

Oversikt over kontraktørar for brøyting og strøing 2015 - 2018 finn du i eigen artikkel.

Trafikktryggleik

Naustdal kommune har ein trafikktryggingsplan for 2013-17. Planen systematiserer ynskjer, behov og tiltak som kan redusere risiko for ulukker i kommunen. (PDF, 2 MB) Arbeidet konsentrerer seg om to hovudområder:

  • å hindre at ulykker skjer.
  • å redusere konsekvensar per ulykke

Elbil - parkering med ladestasjon

Ladestasjon for Elbilar finn du på parkeringsplassen til  Extra Naustdal.

Seksjonsleiar teknisk drift og forvaltning
  • Tlf: 57816126
  • Mob: 45879046
  • E-post: