SMIL-midlar og dreneringstilskot

Kommunen løyver tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

SMIL- spesielle miljøtiltak i jordbruket

Føremålet med ordninga er å fremje natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet, og redusere ureining frå jordbruket utanom det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift.

Søknadsfrist er 7. april 2015.

> Gå til søknadsskjema og meir informasjon

Tilskot til drenering av jordbruksjord

Føremålet med ordninga er å auke kvaliteten på tidlegare drenert jordbruksjord, samt redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoff til vassdrag.

Søknadsfrist er 7. april 2015.

> Gå til søknadsskjema og meir informasjon (informasjon under avsnitt om SMIL).

  Strå - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland
Fagleiar jordbruk
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: