Naturvernområde

Eit verneområde er eit avgrensa naturområde skal sikre ulike naturtypar og landskap til nytte og glede for oss menneske. Vernet skal bidra til at vekst- og leveområder for plante- og dyrearter vert tatt vare på.

I Norge har vi kring 2700 verneområder på fastlandet og på Svalbard. Det er regjeringa og Stortinget som legger rammene for vernet av natur i Norge. Miljødirektoratet, fylkesmennene og Sysselmannen på Svalbard har ansvaret for å gjennomføre vernearbeidet med utgangspunkt i naturmangfaldloven og svalbardmiljøloven.

Verneområder i Naustdal

Faktark om dei ulike områda i Miljødirektoratet sin naturbase:

Fagleiar skog og vilt
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: