Sunnfjord frisksenter - interessekartlegging

Er du interessert i å  etablere verksemd sentralt ved Rv. 5 i Naustdal sentrum? Gje tilbakemelding til Naustdal kommune og utbyggingsselskapet ved å fylle ut kartleggingsskjemaet.

> Skjema interessekartlegging (DOCX, 411 kB)

Naustdal kommune samarbeider med Sunnfjord Frisksenter AS om utvikling av Friskkvartalet. Målet er samle helsefunksjonar, servicetilbod, bustader og forretning både med nær lokalisering til FV5.

Naustdal kommune har ein sterk tradisjon for fokus på førebygging og fysisk aktivitet som medisin i folkehelsa. Denne profilen er også forsøkt vidareført i areal- og funksjonsprogrammet gjennom robuste areal og funksjonar til fysisk aktivitet

Aktuell tomt er peika ut og kommunen har sikra seg denne. Samtidig har kommunen drøftingar med eit utbyggingsselskap om eigedoms -og driftsmodellar, som kan gi meirverdi i høve nærings- og sentrumsutvikling i Naustdal.

Tomta ligg sentralt på aksen Førde-Florø og vil på grunn av lokaliseringa høve særskilt godt til verksemder innan helse, velvære, kosthald, trening og mykje meir som ikkje er tenkt på enno.

Om du er Firda-abonnent kan lese artikkel om prosjektet.

Sjå elles informasjon om reguleringsarbeid varsla av Utval for plasaker 4. juni 2015.

Send skjema/kontakt ein av desse:

Leiar i Sunnfjord frisksenter AS, Ole Erik Thingnes, tlf 97085962, Ole.Erik.Thingnes@incgruppen.no

Medeigar i Sunnfjord frisksenter AS, Arne Bjørnetun, tlf 97574480, arne.bjornetun@broadpark.no

Prosjektleiar Arne Kringlen, tlf 95117875, Arne.Kringlen@norconsult.com

Illustrasjon av Frisklivkvartal Nordplan AS, Arild Wåge

Rådmann
  • Tlf: 57816119
  • Mob: 41530111
  • E-post: