Oppstart regulering Naustdal Frisksenter

Det faste utvalet for plansaker i Naustdal kommune har 4. juni 2015 gjort vedtak om å varsle oppstart av regulering etter PBL § 12-8. Det aktuelle området er gnr 99/488 mfl. og deler av Naustdal sentrum kring Coop-bygget.

Rammer og føresetnader for planarbeidet går fram av sakspapira. Føremålet med planarbeidet er å byggje eit Frisksenter med bustader, helsefunksjonar og andre servicefunksjonar knytt til utvikling av Naustdal sentrum.

Gjennom melding om oppstart ynskjer kommunen å få tilbakemelding på tilhøve som bør takast omsyn til i planarbeidet.

Vedlagt følgjer saksutgreiinga med kart over planområdet, som ligg til grunn for planutvalet sitt vedtak.

 

Frist for innspel er sett til 17. august 2015.

Følgjebrev (PDF, 18 kB)

Saksutgreiing med kart (PDF, 390 kB)

Notat om konsekvensutgreiing (PDF, 279 kB)

  Jente med vannballongar. Illustrasjonsfoto. - Klikk for stort bileteJente med vannballongar. Illustrasjonsfoto. (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) Øystein Ullaland
Rådmann
  • Tlf: 57816119
  • Mob: 41530111
  • E-post: