Planprogram: Kommunedelplan og områdeplan for Naustdal sentrum

Utval for plansaker i Naustdal kommune vedtok å legge planprogram for «kommunedelplan og områderegulering for Naustdal sentrum» ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 4-1.

Naustdal sentrum - Klikk for stort bilete

 

Naustdal kommune har i samsvar med §11-13 i Plan- og bygningslova og Forskrift om konsekvensutgreiing utarbeida felles planprogram for to planarbeid; Rullering av kommunedelplan med fokus på å auke næringsareal i Naustdal og utarbeiding av områdereguleringsplan for betring av trafikkavvikling og trafikktryggleik i Naustdal, vegserviceanlegg ved Sanden og næringsområde under Kletten.

Dei to planarbeida vert gjennomført parallelt fordi utvikling av Naustdal heng saman med eit godt fungerande vegsystem. Formålet med planprogrammet er å greie ut formål med planarbeida og kva problemstillingar som vert funne viktige i høve til miljø og samfunn.

Høyringsdokument kan de finne her: 

- Planprogram kommunedelplan og områderegulering for Naustdal sentrum (PDF, 3 MB)

 

Innspel til planprogrammet kan sendast på e-post til: postmottak@naustdal.kommune.no eller per brev til Naustdal kommune på adresse Tunavegen 6, 6817 Naustdal.

Frist for innspel er 22.03.2018.