Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

Ansvarleg Ørjan Stubhaug. Sist endra 22.08.2016
Publisert 02.04.2019
Redalen mot Vevring. Engebøfjellet midt i bildet.

Utval for plansaker i Naustdal kommune har hatt framlegg til detaljregulering Skorva-Engebø til fyrstegongs handsaming 14.2.19. Planen sitt formål er å legge til rette for vassforsyning til Nordic Mining sitt Engebøprosjekt, og planområdet strekkjer seg i frå Skorva i Askvoll til Engebøfjellet i Naustdal kommune.

I medhald av plan- og bygningslova  12 – 11 vert framlegg til detaljregulering Skorva-Engebø lagt ut til offentleg ettersyn.

Høringsfrist er sett til fredag 16.05.2019.

 

Høringssvar sendast Naustdal kommune på e-post: postmottak@naustdal.kommune.no

eller på postadresse Tunavegen 6, 6817 Naustdal.

 

Ved spørsmål ta kontakt med Ørjan Stubhaug på telefon 90999676, eller e-post: orjan.stubhaug@naustdal.kommune.no

 

Publisert 13.03.2018
Naustdal sentrum

Utval for plansaker i Naustdal kommune vedtok å legge planprogram for «kommunedelplan og områderegulering for Naustdal sentrum» ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 4-1.

Publisert 12.12.2017

Kommunane Askvoll og Naustdal legg med dette framlegg til kommunal Mineralstrategi ut til høyring og offentleg ettersyn.  

 

Publisert 11.09.2017

 

§ 7 i eigedomsskattelova regulerer kva slags eigedomar som kommunestyret kan velje å frita for eigedomsskatt. Dette kan gjelde heilt eller delvis fritak. Fritaket gjevast eitt år av gongen, etter søknad, og i samsvar med retningslinjer lova sett. Søknad om fritak for eigedomsskatt etter § 7 handsamast kvart år av Naustdal kommunestyre. Det er i hovudsak lag/foreiningar og stiftingar som kjem under § 7.

Tidlegare års søknader vert automatisk lagt fram for kommunestyret for nytt vedtak om fritak. Det medfører at dei som tidlegare har fått positivt vedtak ikkje trend å søke på nytt.

Søknadsfrist for fritak frå eigedomsskatt i år 2018 er sett til 13 oktober 2017

Publisert 20.09.2016
Kart planområde lågblokk

Aaland arkitektkontor har meldt om oppstart av planarbeid på vegner av føretaket Steinavegen 3 as.

Formålet er å kunne bygge lågblokk ved oppkøyring til Øyrabakken. Frist for uttale er sett til 23.09.2016,

Kommunen har sett krav til utgreiingsarbeidet, og det er forventa at dialog med naboskap og andre kan halde fram ut over fristene som er sett.

Publisert 25.04.2016
Vevring sentrum

I møte 17.3.2016 vedtok Naustdal kommunestyre kommunedelplan for Vevring i medhald av plan- og bygningslova § 11-15. Kommunestyret sitt vedtak er endeleg og kan ikkje påklagast.

Planavgrensinga for ny plan strekkjer seg i frå Redalen i aust og til Kvellestad i Vest, og kommunedelplanen erstattar følgjeleg kommuneplanens arealdel for nemnte område.

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: