Kulturminneplan

I samarbeid med frivilliglivet lokalt arbeider Naustdal kommune med registrering av kulturminner og utforming av Kommunedelplan for kulturminner 2015-2027.

Vi vil utvikle kulturløyper i Naustdal. Vi ser stort potensiale i å kople og løfte fram kulturarv og -minner, kunst/skulpturar, naturvernområder m.m.og tilføre nye element langs eksisetarande og nye turstiar. På denne måten kan vi legge til rette for oppleving og formidling av kulturarv og kunst, friluftsliv og fysisk
aktivitet.

Tingneset i Vevring. - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland Avduking av storskulpturen Kyra, november 2013 - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

Prosjektskildringa «Kulturminner i Naustdal - samtidskunst med natur og historie som klangbotn» dannar grunnlaget for arbeidet.

Følg prosjektet i arkivsak 12/497.

Utvalde løyper

Prosjektgruppa vil ha fokus på føljande løyper i registreringsarbeidet:

 1. Rundt Naustdal – universelt utforma turveg – første prioritet for prosjektgruppa
 2. Vevring –
 3. Tur 12 Lonebrua – Grimsetstølen

Vi vil jobbe med ei og ei løype, og starte med «Rundt Naustdal».

Du kan også bidra med registrering!

Registrering vert gjort i digitalt i kulturminnesok.no, ein portal alle som vil kan gjere registreringar i. Les meir korleis du kan registrere eigne kulturminner på Kulturminnesøk.

Prosjektgruppa

Samarbeid med frivillige er ein føresetnad i arbeidet som er støtta av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Riksantikvaren. Lokalt eigarskap. Lokal kunnskap.

Gruppa er sett saman av representantar frå frivillig kulturliv og frå administrasjonen i Naustdal kommune:

 • Olav Birkeland, Naustdal Sogelag
 • Rolf Haugnes, Naustdal Sogelag
 • Harald Jarl Runde
 • Jostein Solli, Naustdal Pensjonistlag
 • Britt Slettmark
 • Ruth Berit Garfors, MNFE
 • Ann Lisbeth Lesto, kulturleiar
 • Britt Kringlen, biblioteksjef
 • Henning Malones, fagleiar skog

Samanheng og føringar for planarbeidet

Kommunedelplanen skal definere og formidle kulturminne, og skildre mål og tiltak for forvalting av kulturminne i Naustdal kommune. Planen skal bli eit verktøy i både samfunnsutviklinga, i arealplanarbeid og i handsaming av byggesaker.

Lokale kulturminneplanar er ei satsing frå Sogn og Fjordane fylkeskommune på registrering og utvikling av lokale kulturminneverdiar. Målet med satsinga er å styrke kommunane i deira operative rolle på kulturminnefeltet. Det er ønskjeleg at kommunane kan bruke kulturminna i den lokale samfunnsutviklinga. Både som kjelde til kunnskap og oppleving, og som grunnlag for verdiskaping og utvikling av lokal identitet.

Samstundes, og i samarbeid med fylkeskommunen, inviterer Riksantikvaren til deltaking i prosjektet Kunnskapsløft for kulturminneforvaltninga.

Kommunen styrer arbeidet og står fritt til å definere kva kulturminne er og kva kulturminne som er viktig for
kommunen.


 

Kommunalsjef for samfunnsutvikling
 • Tlf: 57 81 61 23
 • Mob: 90999676
 • E-post:  
Biblioteksjef
 • Tlf: 57816140
 • E-post: