Grend +

Naustdal kommune har utvikla ein ny metode for grendeutvikling som vi kallar Grend+. 

Modellen handlar om å kople lokalt entreprenørskap med kommunen sin plankompetanse og planlova sine moglegheiter. Kommuneplanprosessane er for kompliserte og langdryge i ein slik modell. I lokalt utviklingsarbeid trengs det høgt tempo og synlege resultat. Difor vil det mest brukte planverktøyet i denne modellen vere reguleringsplan og i særskilte høve dispensasjonshandsaming.

Naustdal opplever som dei fleste andre kommunar ei sentralisering. For å sikre seg utvikling også i utkantområde ynskjer kommunen lokale utviklingsprosjekt med rask gjennomføring og høg grad av lokal mobilisering i planprosess og gjennomføring. Det er eit høgt aktivitetsnivå i Naustdal sine grender når det gjeld trivselstiltak og småskala næringsutvikling. Ved å legge til kommunen sin erfaring og kompetanse innan bustadutvikling, sikrar ein også betre tilrettelegging for tilflytting.

I Grend+ er det grendalaga som eig utviklingsprosjektet og gjennomfører dei, med kommunen som støttespelar med analyser/utgreiingar, prosessmetodar og kopling opp mot det generelle utviklingsarbeidet i kommunen.

Følg utviklingsprosjekta

  • Grend pluss - Grendeutvikling i Naustdal, arkivsak 12/808.
  • Helle Grend pluss, arkivsak 13/579.
  • Instedalen Grend pluss, arkivsak 14/434.
 

Førdefjorden og Heilefjellet. - Klikk for stort bileteFørdefjorden og Heilefjellet. (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) Øystein Ullaland

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: