Engebøprosjektet

Sak om reguleringsplan for utvinning av rutil i Engebøfjellet i Naustdal kommune er vedteke 11. mai 2011 av kommunestyret. Askvoll kommune har også vedteke planen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sa ja til mineralutvinning i Engebøfjellet i Naustdal kommune 17. april 2015. Du finn pressemelding og lenker til avgjerder på regjeringen.no.

Plankarta  (PDF, 7 MB)og 2 (PDF, 6 MB)føresegnene (DOCX, 33 kB) og hovuddokument med reguleringsplan  (PDF, 23 MB)er også ein del av saka.

Sjå elles sak 09/126 i Innsyn.

Planprosessen starta våren 2007. I samsvar med plan- og bygningsloven er dei berørte kommunene Naustdal og Askvoll planmynde. Planprogrammet vart vedteke av Askvoll og Naustdal kommuner den 29. oktober og 15. november 2007.

 

Privat forslag til reguleringplan, frå Nordic Mining ASA, med konsekvensutredning mm. låg ute på 1. gongs ettersyn i perioden 27. juni til 27. september 2009.

Reguleringsplanen låg ute på 1 gongs høyring var samansett av konsekvensutgreiing, risiko- og sårbarheitsanalyse, plankart og reguleringsføresegner. Materialet var samla i ein hovudrapport og 34 delrapportar, sjå lenker nedanfor. Planen låg ute for offentleg ettersyn for å hente inn innspel og merknader til alle delane av reguleringsplanen, medrekna om tiltaket bør gjennomførast eller ikkje. Oppsummering av høyringsinnspela finn du her. (PDF, 322 kB)

 

Saksutgreiinga for 2. gongs ettersyn finn du her (PDF, 151 kB). Ved 2. gongs offentleg ettersyn vart det m.a. gjort nokre få endringar i (0)Hovuddokumentet, reguleringsføresegnene vart omarbeida og det kom tilleggsutgreiingar, sjå delrapport nr 35 til 43, på lista nedanfor.

3. gongs handsaming (PDF, 63 kB) vart merknadene etter 2. gongs ettersyn (PDF, 259 kB) oppsumert og dei ligg ved den endelege sakutgreiing til vedtak av planen. Kommunene har vore gjennom ei mekling (PDF, 99 kB) med Fiskeridirektoratet region vest, jamfør vedtak i 3. gongshandsaming. Motsegna til Fiskeridirektoratet står ved lag etter mekling.

Kommunestyret gjorde 11. mai 2011 vedtak av planen slik han låg føre og med føreslegne endringar i reguleringsføresegnene.

Sidan motsegna står ved lag og kommunane Askvoll og Naustdal har gjort vedtak av planen, er saka sendt til Miljøverndepartementet for handsaming og og eventuell stadfesting. Fylkesmannen har uttalt seg til reguleringplanen og anbefalt planen, slik det går fram av oversendingsbrev (PDF, 109 kB) til departementet i juni 2011.

 

Nordic Mining ASA har også søkt ureiningsstyremaktene om løyve etter ureiningslova. Søknaden om utsleppsløyve låg ute til offentleg ettersyn samstundes med reguleringplanen i 1. gongs høyring. Klima og forureiningsdirektoratet skal handsame søknaden. Kommunen har uttalt seg til utsleppssøknaden i sak (PDF, 62 kB) for kommunestyret 11.mai 2011.

 

Hoveddokument, delrapportar og kart

0. Hoveddokument (PDF, 23 MB) Reguleringsplan med konsekvensutgreiing - påført vedtak 11.05.2011

1. Fysisk/kjemiske egenskaper til eklogitt og avgang. (PDF, 506 kB) Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forfattere: Eigil Rune Iversen, Birger Bjerkeng og Ingunn Forfang.

2. Konsekvensvurdering knyttet til bruk av flokkuleringsmiddelet (PDF, 36 kB) Magnafloc 155 og flotasjonskjemikalier og utslipp til Førdefjorden. Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forfatter: Jens Skei.

3. Strøm, turbiditet og hydrografi i fjordbassenget utenfor Engebø (PDF, 3 MB), Førdefjorden. Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forfattere: Arild Sundfjord og Birger Bjerkeng.

4. Beregning av spredning av avgang i Førdefjorden fra (PDF, 416 kB)          planlagt gruvevirksomhet for Nordic Mining. Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forfattere: Birger Bjerkeng og Arild Sundfjord.

5. Deponering av gruveavgang i Førdefjorden (PDF, 648 kB)  eksperimentelt arbeid med rasvinkler i deponi. Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forfatter: Astri Kvassnes.

6. Støyvurdering og lydbilder. (PDF, 954 kB) Kilde Akustikk AS. Forfatter: Sigurd Solberg.

7. Støv fra Engebøprosjektet. (PDF, 232 kB) Norsk institutt for luftforskning (NILU). Forfattere: Dag Tønnesen og Karl Idar Gjerstad.

8. Konsekvenser av gruvevirksomhet i Engebøfjellet (PDF, 2 MB) for laksefisk i Nausta, Grytelva og Stølselva. Norsk institutt for naturforskning (NINA). Forfattere: Gunnbjørn Bremset, Ingeborg Palm Helland og Ingebrigt Uglem.

9. Dyrelivet på bunnen av Førdefjorden (PDF, 356 kB) og bunnsedimentenes sammensetning. Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forfatter: Brage Rygg.

10. Behovet for rensing av ballastvann. (PDF, 92 kB) Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forfattere: Tone Kroglund og Wenche Eikrem.

11. Overvåking av vannkvalitet i elver (PDF, 492 kB) og drikkevannsbrønner i nærområdet til gruveområdet på Engebø, Naustdal kommune. Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forfattere: Ingunn Forfang og Torleif Bækken.

12. Undersøkelse for å avdekke eventuelle forekomster (PDF, 587 kB) av korallrev ved Engebøfjellet, Naustdal kommune. Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forfatter: Are Pedersen.

13. Kartlegging av rødlistede fuglearter (PDF, 777 kB) i forbindelse med rutilutvining i Engebøfjellet i naustdal kommune. Norsk institutt for naturforskning (NINA). Forfatter: Arne Follestad.

14. Kartlegging av rødlistede arter og naturtyper (PDF, 518 kB) i forbindelse med rutilutvinning. Delutredning botanikk/sopp. Norsk institutt for naturforskning (NINA). Forfattere: Tor Erik Brandrud og Anders Often.

15. Konsekvensutredning for utvinning av rutil i Engebøfjellet, (PDF, 3 MB) Naustdal kommune. Deltema landskap. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Forfattere: Martine Knudsen og Einar Berg

16. Konsekvensutredning for utvinning av rutil i Engebøfjellet, (PDF, 5 MB) Naustdal kommune. Vedlagt rapport fra arkeologiske undersøkelser på land. Deltema kulturminner og kulturmiljø. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Forfattere: Anneli Nesbakken, Katharina Lorvik, Petter Molaug og Inge Lindblom.

17. Arkeologisk registrering i forbindelse med KU (PDF, 20 MB) for rutilutvinning i Engebøfjellet, Engebø, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Forfatter: Katharina Lorvik.

18. Dypvannsfisk i Førdefjorden. (PDF, 2 MB) Sannsynlighet for miljøkonsekvenser for bestander av dypvannsfisk som følge av dypvannsdeponi av gruveavgang fra rutil-utvinning i Engebøfjellet, Naustdal kommune. Havforskningsinstituttet (HI). Forfatter: Otte Bjelland.

19. Risikoen for skader på fisk og blåskjell (PDF, 905 kB) ved gruveaktivitet på Engebøenset. En litteraturstudie om effekter av metaller og suspenderte partikler. Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forfattere: Trine Dahle, Astri JS Kvassnes, Eigil Rune Iversen.

20. Spredning av partikler i overflatelaget (PDF, 4 MB) utenfor Engebøfjellet. Modellering av vannkvalitet som følge av utslipp fra gruveaktivitet. Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forfattere: Andrè Staalstrøm og Jarle Molvær.

21. Oppdrett og fiskeaktivitet i Førdefjorden. (PDF, 3 MB) Vurdering av mulige konflikter av planlagt gruveaktivitet. Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forfatter: Henning Andre Urke.

22. Effekten av forhøyet innhold av mineralske partikler (PDF, 2 MB) i vannet med hensyn til villfisk og oppdrett av fisk og skalldyr. Konsekvensvurdering. Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forfattere: Trond Rosten, Trine Dahle, Astri JS Kvassnes, Andrè Staalstrøm og Henning Urke.

23. Rutilutvinning frå Engebøfjellet i Naustdal. (PDF, 434 kB) Konsekvensar for hjorten og hjortejakta i området. Norsk institutt for naturforskning (NINA). Forfattere: Vebjørn Veiberg og Rolf Langvatn.

24. Vurdering av effekter av fjellsprengning (PDF, 325 kB) (riktig versjon/2. gongs ettersyn) på fisk i oppdrettsanlegg i Førdefjorden. Havforskningsinstituttet (HI). Forfatter: John Dalen

25. Samfunnsmessige virkninger av tiltaket. (PDF, 521 kB) Norsk institutt for by - og regionforskning (NIBR). Forfatter: Martin Lund-Iversen.

26. Riksvei 611 - effektene av gruvedrift i Engebøfjellet. (PDF, 2 MB) Transportøkonomisk institutt (TØI). Forfattere: Jan Usterud Hanssen og Michael Sørensen.

27. Bruksområder for rest- og biprodukter (PDF, 60 kB) ved drift på Engebø. Nordic Mining ASA. Forfatter: Mona Schanche.

28. Stabilitet av Gjøringebøskolten. (PDF, 424 kB) Virkninger av vibrasjoner og luftstøt fra sprengning i Engebøfjellet. Norges Geotekniske Institutt (NGI). Forfatter: Christian Madshus.

29. Estimering av sprengningsinduserte (PDF, 671 kB) vibrasjoner i Vevringtunnelen og forslag til risikoreduserende tiltak. Vurdering av ny tunneltrasé. Norges Geotekniske Institutt (NGI). Forfatter: Vidar Kveldsvik og Christian Madshus.

30. Virkning på fisk - estimerte vibrasjoner (PDF, 337 kB) på sjøbunn fra sprengning i Engebøfjellet. Norges Geotekniske Institutt (NGI). Forfatter: Christian Madshus.

31. Effekter av sjødeponi av avgansmasser fra gruvedrift (PDF, 99 kB)

32. Tilleggsvurdering knyttet til strømforhold og potensiell (PDF, 98 kB)

33. Forslag til Sprengningsmønster (PDF, 702 kB)

34. Beskrivelse av utslippsarrangement (PDF, 74 kB)

35. Prinsippskisse - avgangssystem (PDF, 73 kB) (til 2. gons ettersyn)

36. Kommentarer til Havforskningsinstituttets høringsuttalelse (PDF, 11 MB) (til 2. gons ettersyn)

37. Strømforhold i Førdefjorden utenfor Engebøfjellet (PDF, 2 MB) (til 2. gongs ettersyn)

38. Møtereferat Engebø frå 1. mars 2010 (PDF, 96 kB) (til 2. gongs ettersyn)

39. Nærmere vurdering av risiko for at fisk i oppdrettanlegg skal bli skadet av partikler (PDF, 134 kB) (til 2. gongs ettersyn)

40. Fem sentraleproblemstillinger knyttet til sjødeponering av avgang (PDF, 63 kB) (til 2. gongs ettersyn)

41. Nye hydrografimålinger i førdefjorden utført av Havforskningsinstituttet (PDF, 2 MB) (til 2. gongsettersyn)

42. Notat til notatet frå Havforskningsinstituttet om nye hydrografimålinger (PDF, 19 kB) (til andre gongs ettersyn)

43. Geologisk vurdering av rasfaren (PDF, 688 kB) (til 2. gongs ettersyn)

Reguleringsføresegner til reguleringsplan for utvinning av rutil i Engebøfjellet i Naustdal og del av sjødeponi i Askvoll kommune (PDF, 35 kB) (påført vedtak 11.05.2011)

Kart Kulturminner (PDF, 9 MB)

Kart Landskap (PDF, 9 MB)

Reguleringskart - sjø og land  (PDF, 7 MB)(påført vedtak 11.05.2011)

Reguleringskart - under jord  (PDF, 6 MB)(påført vedtak 11.05.2011)

Ordførar
  • Tlf: 57816118
  • Mob: 46890950
  • E-post:  
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: