Planarbeid og vedtekne planar

Informasjon om større planarbeid finn du i eigne artiklar (sjå over) og i arkivsakene under Innsyn.

Vedtekne planar er lista opp under.

Ta kontakt med servicetorget på tlf. 57 81 61 00 om du ikkje finn det du leitar etter.

Planstrategi

Planstrategi er eit nytt omgrep som kom i samband med ny planlov i 2009. Strategien er ”planen” før ”planen” gjennom at den skal fokusere på kva planarbeid vi treng å gjennomføre i ein 4 års syklus. Gjennom planstrategien skal vi ta ein ”kikk” på samfunnsutvikling og gripe det vi meiner er det viktigaste for oss å respondere på i løpet av kommande periode.

- Planstrategi 2012-2016. Vedteken i Kommunestyret 1. november 2012. Sak 67.12. Arkivsak 12/368.

Kommuneplan

Kommuneplanen viser vegen Naustdal ynskjer å gå framover mot 2025. Planen skal samle leiestjernene for dei ulike fagområda og gje innblikk i arbeidet i kommunen og halde seg til sentrale føringar.

- Samfunnsdelen, Vedteke i k-styre sak 009/15, februar 2015. Arkivsak 13/433.
- Overordna kommuneplan, arealdel frå 2003.

Reguleringsplanar

Kommunedelplan Naustdal sentrum og reguleringsplanar for Mallasvik og Fv 611 er tilgjengeleg digitalt. Bruk søk i kart for å sjå desse. Du vel karttype og søker deg fram til aktuelt område. Sjå eigen artikkel med rettleiing.

 

 

Kommunedelplanar

- Kommunedelplan Naustdal sentrum 2011-2023. (PDF, 8 MB) Arkivsak 10/484. Kart. (PDF, 4 MB)

- Kommunedelplan for Vona-området (PDF, 827 kB). Kart (PDF, 305 kB)

- Kommunedelplan for landbruk og bygdeutvikling i Naustdal 2011 - 2022. Arkivsak 08/623. 

- Energi- og klimaplan for Naustdal kommune 2011-2015. Arkivsak 09/149

- Kommunedelplan for kultur 2012-2015 – med fokus på samtidskunst og næring. (PDF, 2 MB) Arkivsak 11/195.

- Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2014-2017. (PDF, 3 MB)Arkivsaker 13/303, 15/195 og 15/392.

Temaplanar

- Trafikktryggingsplan 2013 - 2017. Arkivsak 11/745.

- Helse- og omsorgsplan for Naustdal kommune 2013 – 2020. Arkivsak 11/327.

 
 

Interkommunale planar

- Felles planstrategi for Sunnfjord 2012. Arkivsak 10/649.

- Interkommunal strategisk næringsplan for Sunnfjord 2014 - 2017. Arkivsak 13/264.

 

Analyser

-Strandsoneanalyse.

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post:  
Kommunalsjef for samfunnsutvikling
  • Tlf: 57 81 61 23
  • Mob: 90999676
  • E-post: