Tilskotsordningar i skogbruket

Tilskot i skogbruket skal stimulere til auka verdiskapning, berekraftig utnytting av skogressursane og bevaring og utvikling av miljøverdiar i skog.

Gå til søknadsskjema >

Meir informasjon om ulike ordningar finn du på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Nærings- og miljøtiltak i skog - NMSK-midlar

Føremålet med tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er å stimulere til auka verdiskaping i skogbruket ut i frå regionale og lokale prioriteringer, samtidig som miljøverdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutvikla.

Meir informasjon, søknadsskjema og regelverk finn du på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeigar har midlar til å finansiere investeringar på skogeigedomen din. Ved tømmerhogst skal ein del av verdien på tømmeret settast av på skogfond. Beløpet som blir satt av er ikkje skattepliktig. Beløpet kan berre nyttast til aktivitetar knytt til skogeiendommen.

Følg opp skogfondet ditt via skogfond.no

Meir informasjon, skjema og regelverk finn du på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Fagleiar skog og vilt
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: