Gardskart

Tenesta Gardskart på internett er utvikla for vising av kart og arealtal for landbrukseigedomar.

Kontroller gardskartet for din eigedom ved å taste inn gards- og bruksnummer på nettsida.

Kart er ferskvare, og det er eit kontinuerlig behov for ajourhald. Det er difor viktig at kommunen får melding om endringar i terreng og markslag, eller andre feil i kartgrunnlaget.

Alt jordbruksareal i Noreg er kartlagt og klassifisert i ulike kategorier for arealressursar. Dette kartmaterialet nyttast mellom anna i sakshandsaming og som grunnlag for utrekning av produksjonstilskot i jordbruket. 

Fagleiar jordbruk
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: