PPT

PPT er tilgjengeleg for barn, unge og vaksne med særlege opplæringsbehov i kommunen.

Kontoret held til i Førde rådhus, Hafstadvegen 42, 3. etasje.

Telefon: 57 82 93 00.

 

PPT føljer opp vanskar knytt til faglege og/eller sosiale vanskar, gjennom

  • pedagogisk og psykologisk utgreiing
  • individuell oppfølging av barn og unge
  • rågjeving til foreldre
  • samarbeid med barnehagar og skular
  • rettleiing til tilsette i barnehage og skule
  • hjelp til overgangar i opplæringsløpet
  • hjelp til lærlingar i bedrift

Pedagogisk-Psykologisk Tenestekontor for Indre Sunnfjord yter tenester til fylkeskommunen, Naustdal, Jølster, Gaular, Førde og Bremanger kommunar.

Leiar PPT Indre Sunnfjord
  • Tlf: 57 82 93 00
  • E-post: