Grunnskule og SFO i Naustdal kommune

«Barn som trivst, lærer. Barn som leikar, lærer.»

Dette er den overordna felles visjonen for oppvekstsektoren i Naustdal kommune. Vi ynskjer å legge vekt på å utvikle gode og trygge relasjonar med og rundt barnet. Gjennom fokus på vaksenrolla og den vaksne sitt ansvar for relasjonen til kvart enkelt barn har vi teke opp relasjonsbygging som viktig føresetnad for barnet sin tryggleik, utvikling og læring.

Med fokus på tidleg innsats, hjelp til å meistre små og store utfordringar i godt samarbeid med heimen, vil vil barn og unge lukkast med å utvikle seg fagleg og sosialt i tråd med sine eigne føresetnadar.

På nettsidene til Naustdal barne- og ungdomsskule finn du skjema for søknad om permisjon og samleregistrering for kontaktinformasjon til føresette. Skjema kan nyttast ved alle skulane i kommunen.

PPT

PPT for Indre Sunnfjord dekker kommunane Førde, Jølster, Gaular og Naustdal.

SFO

Naustdal kommune tilbyr skulefritidsordning for barn frå 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemming frå 1. - 7. klasse.

Du får informasjon om SFO-tilbodet til skulen gjennom innskriving av førsteklassingen. 

> Søk plass i SFO

Skuleskyss

«Skuleskyss» er dagleg transport mellom bustad og opplæringsstad. Som hovudregel har elevar i grunnskulen rett på gratis skuleskyss når dei har meir enn 4 km skuleveg. For 1.klasse gjeld retten når eleven har meir enn 2 km skuleveg.

Elevar som på grunn av funksjonshemming, mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss til/frå skulen og SFO, har skyssrett utan omsyn til veglengda mellom bustad og opplæringsstad (Opplæringslova § 7-3).

Opphald i SFO er ikkje opplæring i medhald av opplæringslova, og gjev ikkje skyssrett.

Søknadsskjema med informasjon og retningsliner finn du i søknadssenteret, under tittelen "Oppvekst".

Oppvekstutviklar
  • Tlf: 57816131
  • E-post:  
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: