Psykisk helse

Vi hjelper heimebuande med psykisk liding, og innbyggjarar som er i ein vanskeleg livssituasjon. Hjelpa kan vere støttesamtalar, medisinhandtering, råd og rettleiing, både for den sjuke og pårørande.  

Kontakt teamet vårt på Kommunehuset i Naustdal sentrum, anten ved oppmøte eller telefon 57 81 60 28 / 57 81 60 29, for infomasjon eller avklaring på om psykiatrisk hjelpetilbod den rette hjelpa for deg.

Kva er psykiatrisk hjelpetilbod ?

Psykiatritenesta er eit tilbod til deg som treng hjelp til å handtere ei psykisk liding eller ein vanskeleg livsituasjon. Det kan og vere hjelp til pårørande. Hjelpa kan bestå av samtalar, råd, rettleing, informasjon, aktivisering og støtte. Kontakten kan vere i heimen eller på kontoret til psykiatrisk sjukepleiar/hjelpepleiar

Kven kan søkje om psykiatrisk hjelpetilbod?

Alle som føler at dei har behov for hjelp på grunn av at ein har det vanskeleg. Ein kan kome til ein uforpliktane fyrste samtale, og ilag med psykiatrisk sjukepleiar/hjelpepleiar verte einige om psykiatri tilbod er den rette hjelpa. Dersom Psykiatrisk team ikkje kan hjelpe deg, kan ein kanskje informere deg om kven som kan hjelpe deg.

Korleis vert eg imøtekommen?

Psykiatrisk sjukepleiar/hjelpepleiar tek kontakt med deg, og vil kartlegge ditt behov. Dette kan skje i samtalar med deg, eventuelt ta kontakt med andre offentleg instansar som har opplysningar som er relevant for å kunne hjelpe deg best mogleg. Alt skjer i samarbeid med deg. Ein vil gi den hjelpa som psykiatrisk team/ fastlege meinar du har behov for, samt gi råd og rettleiing for kva ein kan gjere vidare. Psykiatritensta i Naustdal Kommune jobber tett mot andre relevante samarbeidspartnarar som for eksempel fastlegane ; møter kvar veke eller etter behov .

Psykisk helse
Psykisk helse
Namn Stilling Telefon
Anne Schei Avdelingsleiar 57 81 60 29 / 95 23 22 31
Berit Gamlestøl Spes.hjelpepleiar 57 81 60 28 / 99 54 06 97
Olaug Nordheim Spes.hjelpepleiar/frisklivsrettleiar 57 81 60 28 / 95 10 63 02
Psykisk helse Kontor 57 81 60 28
Psykiatrisk sjukepleiar
  • Tlf: 57816029
  • E-post: