Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse –og omsorgstenester, har rett til å få utarbeida ein individuell plan.

Planen skal kun utarbeidast dersom personen sjølv ønsker det. Initiativet til å få laga ei individuell plan kan komme frå brukaren eller pårørande, men hovudansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tenesteapparatet. Det er koordinerande eining for habilitering og rehabilitering som har det overordna ansvaret for individuell plan og for oppnemning av koordinator. Tilvising om individuell plan skal rettast dit.

 

For meir informasjon om individuell plan, sjå følgande link: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=individuell-plan-og-koordinator-6935