Heimehjelp

Heimehjelp er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng praktisk hjelp for å greie daglege gjeremål, ei periode eller over tid. Målet er at du skal vere i stand til å bu heime.

Gå til søknadsskjema >

Kva kan eg få hjelp til?

  • Alminneleg reingjering av rom som er i dagleg bruk; golvvask, støvsuging og vask av bad/WC
  • Hjelp til vask av kle i maskin – normalt kvar 14. dag
  • Skift av sengekle

Behov for hjelp til reingjering vert utmålt etter faglig vurdering, med eit minimum på 1 time kvar 4. veke.

 

Korleis kan eg søkje om denne tenesta?

Du må ha fast bustad i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.

Tildelingskontoret handsamar søknaden og du vil bli kontakta slik at det kan bli gjort ein kartlegging saman med deg av dine behov for hjelp. Kartlegginga kan gjerast på telefon eller vi kjem på avtalt heimebesøk.

Søknaden sendast til Naustdal kommune, Tunavegen 6, 6817 Naustdal. 

Kva kostar det?

Det er eigenandel på heimehjelp. Denne er regulert etter inntekt i husstanden. Eigenandelen vert fastsett av Naustdal kommunestyre, for 2017 er den som fylgjer;

Eigenandel heimehjelp
Eigenandel heimehjelp
Inntekt Timesats Abonnement
1G pr 1/5-15 tom. 8 timar fom.9 timar
Kr 92 576,- per månad per månad
Inntil 2G kr. 200,-
2 - 3 G kr 168,- pr time kr 1 681,-
3 - 4 G kr 210,- pr time kr 2 101,-
4 - 5 G kr 221,- pr time kr 2 214,-
Over 5 G kr 237,- pr time kr 2 368,-
Open omsorg
  • Tlf: 57 81 62 10
  • Mob: 957 34 751
  • E-post:  
Seksjonsleiar Open omsorg
  • Tlf: 57 81 62 11
  • Mob: 905 37 710
  • E-post: