Fysioterapi

Fysioterapitenesta arbeider for å betre funksjonsevna hos menneske. Du kan få rekvisisjon til fysikalsk behandling får gjennom fastlegen, eller vende deg direkte til oss for råd og rettleiing.

Fysioterapitenesta i Naustdal arbeider med:


- Rehabilitering av nyopererte og akutt skada pasientar

- Oppølging og behandling av eldre og brukarar i open omsorg og på sjukeheimen

- Oppfølging og behandling av barn og unge i samarbeid med helsestasjon, skulehelsetenesta og barnehabiliteringa

- Kurativ behandling av barn og vaksne etter henvisning frå fastlege eller spesialisthelseteneste

- Hjelpemiddelformidling etter tilmeldt behov frå brukar sjølv, andre delar av kommunehelsetenesta eller spesialisthelsetenesta.

- Bassenggruppe i Førde Terapibasseng kvar vår og haust for menneske med muskel/skjelettlidingar og styrketreningsgruppe for heimebuande eldre. Dersom du har lyst å delta på desse gruppene, tek du direkte kontakt med fysioterapiavdelinga.

- Gruppetrening for eldre med fokus på styrke, bevegeligheit og balanse kvar tysdag.

- Gruppetrening for eldre knytt til aktivitetskafeen på kyrkjelydshuset kvar torsdag.

- Forebyggande helsearbeid der vi gir hjelp til menneske med behov for livsstilsendringar. Dette gjer vi i samarbeid med pasienten sin fastlege og kostveiledar Olaug Nordheim ved Psykisk helse.Fysioterapeutane har tett samarbeid med legetenesta med fast møtedag kvar veke, i tillegg samarbeider vi med dei andre delane av kommunehelsetenesta.

Leiande fysioterapeut er og hjelpemiddelsentralen sin kontaktperson i kommunen.

Oddvar Holsen er rehabiliteringskoordinator i Naustdal kommune.
Kommunen har og avtale med fysioterapeut Ida Rump som tilbyr psykomotorisk fysioterapi, i privat praksis. Tenesta er lokalisert til areal i 2. etasje i byget til Sparebanken Sogn og Fjordane.

Tilsette i fysioterapitenesta
Tilsette i fysioterapitenesta Telefon
Rita Alværen - Leiande fysioterapeut 57816039
Kristin Fiskaa - fysioterapeut 57816039 / 97525179
Evy Lønne - fysioterapeaut 57816039
Geir Vestrheim (vaktmeister hjelpemiddel) 97543994
Ingrid Fraas (vikar frå 04.01.16) 57816039
Ida Rump (privat praksis) 57818999
Leiande fysioterapeut
  • Tlf: 57816039
  • E-post: