Frisk i Naustdal - Frisklivsentralen

«Samhald, støtte, motivasjon, fellesskap og det å bli pressa litt til å tøye grenser gjorde til at eg klarte å ta tak i livet mitt» , har ein av deltakar på Frisklivssentralen sagt.

Kontakt oss direkte eller få tilvising til Frisklivssentralen får fastlege, fysioterapeut, helsesøster, skulehelsetenesta, Nav eller anna helsepersonell.

Vi hjelper og støttar personar i Naustdal som ønskjer å endre levevanar og førebygge livsstilssjukdommar.

Gjennom ein Frisklivsresept vert du tilvist til Frisklivsentralen, og du får i løpet dei 3 månadane resepten varer (6) tilgang til følgjande tilbod:

  • Helsesamtale 1 og 2 (før og etter reseptperioden)
  • Tilpassa fysisk aktivitet, individuelt eller i grupper.
  • Kosthaldsrettleiing. Bra mat for betre helse- kurs
  • Hjelp til røykeavvenning.

Du treng ikkje ha nokon diagnose eller vere sjuk for å delta på Frisklivssentralen.

Vi tilbyr individuell rettleiing, motivasjonssamtale, gruppetilbod for fysisk aktivitet, kostrettleiing. Rettleiing i høve røykeslutt er ein del av tilbodet, men hos oss har fastlegane ansvar for dette.

Frisklivssentralen si viktigaste oppgåve vert å styrke positive helsefaktorar og bidra til å bygge opp individet si meistringskjensle, kapasitet og funksjon slik at fleire kan oppnå betre helseåtferd og takle kvardagen sine krav.

Vi har tilbod til alle aldersgrupper.  For born og unge (familiar) er helsestasjon og skulehelsetenesta sentrale samarbeidspartar. Vi har òg frisklivstilbod til eldre. Fleire av tilboda er i nært samarbeid med frivillege organisasjonar som Pensjonistlaget, Frivillegsentralen og Tambarskjelvar idrettslag.

Problem med rusmidlar?

Les eigen artikkel om hjelp til deg med utfordringar knytt til rus.

Psykiatrisk sjukepleiar
  • Tlf: 57816029
  • E-post: