Bustad

Gardsbøen

er tilpassa funksjonshemma og tilrettelagt til at bebuar skal kunne motta heildøgnsomsorg.

Bustaden er bebuaren sin eigen heim, og heimetenester må søkjast og tildelast etter same vilkår som for andre heimebuande.

Vi har ei leilegheit som er sett av til brukarar/ familiar som har behov for avlasting.

Bustadtilskot 

Bustadtilskot kan saman med startlån medvirke til at husstandar med svak økonomi kan skaffe seg og bli buande i nøkterne og godt eigna bustader. Bustadtilskot kan og nyttast til tilpassing i bustad når nokon i husstanden har nedsett funksjonsevne.

For å søkje om bustadtilskot kan du ta kontakt med Servicekontoret, tlf. 57 81 61 00.

Kommunal gjennomgangsbustad

Gjennomgangsbustader er ordinære bustader utan særskilt tilrettelegging, som er lokalisert både i burettslag, sameige eller sjølvstendige einebustader/tomannsbustader.

Alle kan i prinsippet søkje om å få leige gjennomgangsbustader, men det vert tatt ei streng behovsvurdering ved tildeling av denne typen bustad.

Fyll ut søknadsskjema om kommunal bustad. Ta kontakt med Servicekontoret på  tlf. 57 81 61 00 om du treng rettleiing ved utfylling av skjema.  

Søknad om gjennomgangsbustad og flyktningbustad skal sendast til Naustdal kommune, ved Servicekontoret, Tunavegen 6, 6817 Naustdal.

 

 

Tildelingseininga
  • Tlf: 57 72 21 39
  • Mob: 969 49 502
  • E-post: