Busetjing av flyktningar

Etter oppmoding frå Statsråden i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skal Naustdal kommune ta i mot flyktingar (sjå arkivsak 15/272).

Hilde Gartland er tilsett som flyktningkonsulent frå 1. juli 2015. Ho er 36 år, bur i Naustdal og har tidlegare arbeidd som rådgjevar i NAV Førde og NAV Naustdal.

I vurdering av saka til Kommunestyret i juni skriv rådmannen at det er ei krevjande oppgåve kommunen tek på seg. Vi må på mange felt utvide kapasiteten og tileigne oss kompetanse på integrering. Arbeid med flyktningar og integrering krev langsiktig planlegging og tolmod. For få oppslutnad om integreringsarbeidet i lokalsamfunnet vil kommunen samarbeide med lag- og organisasjonar.

Vi må også være budd på at økonomisk resultat vil svinge avhengig av kor godt integreringsarbeid vi klarer å skape og kva utfordringar vi får. Men Naustdal kommune forutset at statlege mynde stiller ekstraordinære midlar til disposisjon, slik at kommunane kan yte gode nok tenester til flyktningen som skal busetjast.

For å kunne busetje kring 30 flyktingar i  løpet av 2015 og 2016 vil Naustdal kommune mellom anna inngå avtale med norskssenteret i Førde om Norskopplæring/ Introduksjonsprogram, opprette eit tverrfagleg forum for integreringsarbeidet i administrasjonen og utvide kapasitet i skule, helse og barnehage.

Les meir om busetjing av flyktningar på departementet sine nettsider.

Integrerings- og manfoldighetsdirektoratet gjennomfører integreringspolitikken, og ligg under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

  Naustdal sentrum - Klikk for stort bilete
Flyktningkonsulent
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post:  
Rådmann
  • Tlf: 57816119
  • Mob: 41530111
  • E-post: