Skulefritidsordning (SFO)

Her finn du halvårsplan for SFO hausten 2018: [SFO - Haust 2018 (DOCX, 277 kB)]


Skulefritidsordninga på Naustdal Barne og ungdomsskule har 2 tilbod:

A-tilbod tilsvarar heil plass og gjeld også i elevfrie dagar i skuleåret
B-tilbod tilsvarar bruk i 10 timar pr veke til faste tider.

SFO er open alle kvardagar unnateke julafta og nyttårsafta. Onsdag før skjærtorsdag held SFO open til kl.12.00.
Opningstida for SFO er i tidsrommet kl. 07.00 til kl. 16.30.

Total opningstid i veka for skulefritidsordninga i skuleåret er på 26,75 timar og i skulefrie veker er opningstida på 45 timar.


Det skal vere 5 planleggingsdagar i løpet av året.  Skulefritidsordninga følgjer skuleruta, men kan lage eigne opplegg/sommartilbod i ferien.

Sommartilbod vert gjeven ved Naustdal barne-og ungdomsskule og er open for alle i aktuell søkjargruppe. Dette tilbodet kjem i tillegg til vanleg SFO. Særskilt søknadsskjema vert å få ved den einskilde skule. Sommartilbodet vert stengt 3 veker i månadsskiftet juli-august. Dette vert tidfesta på søknadsskjemaet. Dagleg opningstid vert som i den ordinære SFO-ordninga.

For å søke plass i SFO, så må du logge på VISMA Flyt Skole.
[Logg på her]

 
Telefonnummer til SFO: 907 20 703
 
 

Søknad om plass

Du søkjer elektronisk om SFO-plass. Søknadsfrist er 1. april. Alle må søkje kvart år.

Du treng ikkje logge deg på for å søkje første gongen.
 

> Søk plass i SFO

I tillegg til elektronisk søknad må du fylle ut kva timar barnet skal nytte SFO-tilbodet. Skjema med detaljert timeplan finn du på den enkelte skule. Dette skjemaet skal sendast til skulen.

Tilbodet om plass vert sendt på e-post, og du må logge deg på for å svare på tilbodet.

Endring og oppseiing

Du må logge deg på føresetteportalen for å endre SFO-tilbodet eller seie opp plassen. Endring vil til dømes vere frå  frå A-tilbod til B-tilbod.

 

Betalingssatsar SFO

Tekst Satsar 2019
A - tilbod kr. 2980,-
B - tilbod inntil 10/t pr. veke kr. 1720,-
Ikkje avtalefesta kr. 420,- pr dag
Søskenmoderasjon 30% første
50% påfylgjande
Sommartilbod (ved NBU)
Heil plass kr. 1150,- pr veke
Halv plass inntil 20/t pr. veke kr. 920,- pr veke
Enkelt dag kr. 405,-

 

SFO og skuleskyss

Elevar som har plass på SFO får ikkje delt ut skysskort på skulen. Dei har likevel rett på å få dekka skyss til/frå skulen på dagar dei ikkje er på SFO, eller er på SFO berre morgon eller ettermiddag. Føresette kan søkje om refusjon.

>> Les eigen artikkel om refusjon av utgifter til skuleskyss

Rektor Naustdal barne- og ungdomsskule
  • Tlf: 57816301
  • Mob: 45 61 01 09
  • E-post:  
Oppvekstutviklar
  • Tlf: 57816131
  • E-post: