Helsestasjon

Alle gravide, barn og ungdom frå 0-20 år er velkomne til Helsestasjonen i Naustdal. Vi held til i brakkene ved helsesenteret, og har ope kvar dag frå kl 09.00-15.00.

Ved Naustdal helsestasjon jobbar helsesøster,familieterapeut, helsestasjonslege og jordmor;

Tilsette:

Helsestasjon
Solrun Krakhellen Leiande helsesøster 57 81 60 26 90 70 95 10
Ingrid Austrheim Bratten Helsesøster 57 81 60 27 95 41 07 87
Tor Vidar Myklebust Helsestasjonslege
Beathe Salbu Håkonsen Jordmor 57 81 60 36 40 44 60 36
Kari Bente Ueland Tefre Familieterapeut 40 02 21 23

 

Gravid?

Les eigen artikkel om svangerskapskontrollar.

Helsestasjon for barn

Vi gjev tilbod om

 • barnevaksinasjon
 • helseundersøkingar
 • førebyggjande psykososialt arbeid
 • opplysningsverksemd
 • heimebesøk
 • hjelp og samarbeid med skule
 • samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov

Skulehelsetenesta

Skulehelsesøster har kontortid på grunnskulane og gjev tilbod om råd og rettleiing, gjennomfører helseundersøkingar og vaksinasjonar til alle skuleelevar under 20 år.

Når det er behov for det viser skulehelsesøster vidare til anna helsepersonell som fastlege, tannlege eller til ein spesialist. Skulehelsetenesta har også som oppgåve å arbeide for eit godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane.

Helsesøster Ingrid Austrheim Bratten er på NBU tirsdag, torsdag og fredag. Helsesøster Solrun Krakhellen er på besøk på Vevring skule kvar haust og er skulen si helsesøster.

Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom opp til 20 år kan du få gratis råd og rettleiing om rus, røyk, alkohol, seksualitet, prevensjon, kjønnssjukdommar, psykiske problem, fysisk aktivitet og kosthald. Helsestasjon for ungdom kan også vise deg vidare til spesialist. Helsestasjonen er ei delteneste til den vanlege helsestasjonsverksemda.

Opningstida er onsdagar 14.30-15.30 og helsesøster Ingrid Austrheim Bratten og helsestasjonlege Tor Vidar Myklebust er tilstades.

Kontakt helsestasjonen, ring 57816026 eller kom innom. Du treng ikkje å tinge time.

Leiande helsesøster
 • Tlf: 57 81 60 26
 • Mob: 90 70 95 10
 • E-post:  
Helsesøster
 • Tlf: 57816027
 • Mob: 95410787
 • E-post: