Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

Om klagerett i  reguleringssaker.

Vedtak i reguleringssaker (plan- og bygningslova kap. 12) kan klagast på, om saka vedkjem deg i slik grad at du har rettsleg klageinteresse. (Lenke til artikkel på nett)

Det er ikkje tilsvarande klagerett knytt til vedtak av kommuneplan mm.


Vedtak kan klagast på etter reglar i forvaltningslova; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Mogleg klage må sendast til kommunen innan 3 veker etter at dette vedtaket er motteke. Formannskapet er klageinstans i kommunen. Klage går til Fylkesmannen for endeleg avgjerd i det tilfellet at klagen ikkje får medhald i kommunen.

Dersom vedtak blir omgjort til fordel for ein part, kan parten og få rett til dekking av naudsynt juridisk hjelp knytt til klagen.

 

Leikar i sandkasse

Handlingsprogrammet i trafikktryggingsplanen må reviderast for å gje grunnlag for å søkje om trafikktryggingsmidlar. Naustdal kommune sin trafikktryggingsplan er frå 2013.

 

 

Arbeidsdokument, plan med utkast til handlingsprogram er å finne her:

Råd, komitear og utval skal ha saka føre til orientering/ drøfting 08.11. Utgreiing er å finne her:

 

Vi er interesserte i kva du måtte meine om aktuelle tiltak. Håpar du vil delta i spørjeundersøking: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei5a33RI5bKqS-XoJKzt3An1tRBcn20thdGfrklIQloNPLzQ/viewform?usp=sf_link

 

 

Kommunevåpen 4 kommuner..

Førde, Gaular, Jølster og Naustdal skal slå seg saman til Sunnfjord kommune frå 1.1.2020. Ved overgang til Sunnfjord kommune er det naudsynt å samordne forskrifter, vedtekter og planverk slik at desse kan bli vedtekne og teke i bruk ved kommunesamanslåinga slik at vi på samanslåingstidspunktet har etablert ein så lik felles praksis som mogeleg.

 

 

Ytbyggingsavtale Sylvdalen

Med heimel i plan- og bygningslova § 17-4 vert det med dette kunngjort oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom Naustdal kommune og Byggteam AS.

 

 

Antonshojen Fimland 1914, Bautaen

I samsvar med kommunal planstrategi vedtek kommunestyret i Naustdal «Kommunedelplan for kulturminne 2017-2020»

Gjennom kommunal planstrategi er det vedteke at Naustdal skal ha ein eigen kommunedelplan for kulturminne. Kommunedelplanen har no vore ute til offentleg ettersyn og i denne saka gjer rådmannen framlegg til vedtak av plan.

Framlegg kommunedelplan for kulturminner, inklusiv vedlegg, følgjer saka. Plan og prioriteringar har føregått i nær tettleik til pensjonistlaget, Sogelaget, Grendalag i Instedalen og medlemmer av råd for funksjonshemma.

Naustdal sentrum

Utval for plansaker har vedteke at plan for parkering, trafikk og uteområde ved Naustdal sjukeheim NAS skal sendast på høyring og leggast til offentleg ettersyn.