Detaljreguleringsplan Berrvellene 38, del av gbnr. 99/2 mm. fl.- vest for Berrvellene, sak til høyring.

Utval for plansaker har vedteke at plan for parkering, trafikk og uteområde ved Naustdal sjukeheim NAS skal sendast på høyring og leggast til offentleg ettersyn.

Naustdal sentrum - Klikk for stort bilete

 

Frist for å gje uttale settast til 15. april 2017.

Vedtak i sak 18/6, møtedato 14.02.2018 lyder slik:

" Utval for plansaker vedtek at framlegg til Detaljreguleringsplan for del av gbnr. 99/2 mm. fl. vest for vegen Berrvellene vert sendt på høyring og lagt til offentleg ettersyn etter reglar i plan og bygningslova § 12-10.

Planframlegget går fram av planomtale, ROS- analyse, plankart og føresegner med rev. nr. J03. Plankart er datert 10.08.2017, andre dokument er datert 21.08.2017."

Saksutgreiinga er å finne her:

 http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_naustdal/wfdocument.aspx?journalpostid=2018000487&dokid=86791&versjon=2&variant=P

Andre dokument som låg føre ved handsaming er å finne på heimeside:

https://www.naustdal.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017004041&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=10246