Styring og økonomi

Naustdal kommune skal kvart år utarbeide budsjett og fireårig økonomiplan. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtakast innan utgangen av desember med økonomisk balanse, og bygge på realistiske forventningar om utvikling i inntekter og utgifter.

Naustdal kommune utarbeider også eit handlingsprogram som del av årsbudsjettet.

Budsjettkontrollar vert handsama i Kommunestyret fire gonger i året.

Les Budsjett og handlingsprogram 2016 og Økonomiplan 2016-2019 i sin heilskap.

Sjå elles arkivsak 15/414 i Innsyn.

Rådmann
  • Tlf: 57816119
  • Mob: 41530111
  • E-post: