Organisasjon

Rådmannen, kommunalsjefar og oppvekstutviklar utgjer leiargruppa i Naustdal kommune.

Gruppa følgjer opp, rettleiar og arbeider med saker og overgripande utviklingsarbeid innanfor kvart sitt fagområde.

Rådmann

Rådmannen sin stab

 • Kommunalsjef for samfunnsutvikling
 • Oppvekstutviklar
 • Koordinerande eining
 • Rådgjevar helse/sosial
 • IKT koordinator
 • Avdelingsleiar servicekontoret

Økonomi, rekneskap, skatt.

 

Kommunalsjef samfunnsutvikling

 • Seksjon plan og landbruk: Regulering og byggesak, Matrikkel og geodata, Skog- og utmarksforvaltning, Jordbruksforvaltning
 • Seksjon teknisk drift og forvaltning: Veg, Vatn og avløp, Byggforvaltning, Feiing og brannførebygging
 • Bibliotek
 • Kultur og fritid

Kommunalsjef personal og administrasjon

 • Servicekontoret

Kommunalsjef helse og sosial (vakant)

 • NAV Naustdal med Barnevernstenesta
 • Seksjon Helse: Legesenter, Helsestasjon, Fysioterapi, Psykiatritenesta
 • Naustdal sjukeheim: Open omsorg – Heimesjukepleie, heimehjelp, Heimetenestene for funksjonshemma

Oppvekstutviklar

 • Heilskaplege tenester for barn og unge
Rådmann
 • Tlf: 57816119
 • Mob: 41530111
 • E-post: