Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma

Naustdal kommune gjekk til innkjøp av nytt forsystem/fagssystem Visma flyt skule i 2018. Dette erstattar IST Extens og oppstart er 1. august 2018.

Den tilsette vil frå 1. august registrere fråvære og timar via Visma web. Via denne sida kan du no òg sende inn ferieønsker, eigenmelding og permisjonssøknader.  

Tilsette i Naustdal kommune har tilgang til Visma web. I Visma finn ein under Mi side opplysingar om seg sjølv. Dette kan vere tilsettdata, lønsslipp, utbetalte reiser, fråværedata m.m

Naustdal kommune gjekk til innkjøp av nytt forsystem/fagssystem Visma flyt skule i 2018. Dette erstattar IST Extens og oppstart er 1. august 2018. Den tilsette vil frå 1. august registrere fråvære og timar via Visma web. Via denne sida kan du no òg sende inn ferieønsker, eigenmelding og permisjonssøknader.

Korleis er gangen i dette:

Den tilsette loggar seg på Visma web Min side.

Den tilsette registrerer fråvære og timar her.

Fråvære og timar som er registrert, går vidare til attestant. Attestant er ass.rektor/merkantil ressurs, som kontrollerer innregistrerte data. Dersom den tilsette er usikker på kva skjema som skal nyttast, eller treng hjelp, kan vedkommande kontakte leiar. Eventuelt at leiar tek kontakt med Siv Gråberg/Janne Merethe Willemsen ved personal og service.

Fråvære/timar som er registrert og kontrollert av attestant går vidare for tilvising av rektor.

Dei skulane som ikkje har ass.rektor/merkantil ressurs, her vil assistentrolla ligge til rektor. Dette betyr at rektor først kontrollerer registrert fråvære/timar frå den tilsette. Så vil rektor få opp att fråvære/timar og tilvise desse.

Pålogging i Visma

Gå til kommunen si heimeside, www.naustdal.kommune.no, vel «For tilsette» nedst på forsida.

Eller du kan klikke på/kopiere denne lekkja: https://vismanaustdal.sysikt.no/enterprise