Tilskot mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom for 2016.

Oppvekstutviklar Turi Bruland er kontaktperson i Naustdal kommune: Turi.Bruland@naustdal.kommune.no / 48220108.

Søknadsfrist er 10. desember. Sjå heile utlysinga og søknadsskjema på tilskotsordninga si nettside.

Bufdir skildrar tilskotsordninga slik:

"Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Utlysningen gjøres med forbehold om Stortingets bevilgning i statsbudsjettet.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Alle søkere skal bruke Bufdirs elektroniske søknadsskjema på Altinn. Bufdir vil gi beskjed til kommuner/bydeler som har sendt inn skjemaet «Bekreftelse fra kommunen 2016» når elektronisk søknadsskjema er publisert på Altinn. I mellomtiden kan potensielle søkere forberede søknader ved å benytte rundskrivet og veilederen.

Fra 2016 skal kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen sørge for at de har en knutepunktsfunksjon. Denne funksjonen skal prioritere oppsøkende arbeid mot familier som ellers er vanskelige å nå. Den skal videre sørge for at kommunene har god oversikt over alle relevante tiltak, både i kommunal og frivillig regi. På den måten etableres et bindeledd mellom de familiene som behøver hjelp og tiltakene som finnes i kommunene. Målet med knutepunktsfunksjonen er å skape synergieffekter mellom offentlig og privat innsats, samt å samle kunnskap og kompetanse om hvordan man skal arbeide målrettet og forebyggende for å motvirke konsekvensene av å vokse opp i fattigdom. Kommunene skal kort beskrive hvordan de organiserer denne funksjonen og bekrefte at den er ivaretatt. Det gis ikke nærmere føringer for hvordan funksjonen skal ivaretas."

Kontaktpersonar i Bufdir

Hanna Knoff, tlf. 466 18 511, epost: hanna.knoff@bufdir.no

Nicolai Steineger, tlf. 466 19 813, epost: nicolai.steineger@bufdir.no

 
 Jente ved gjerde. Illustrasjonsfoto. - Klikk for stort bileteJente ved gjerde. Illustrasjonsfoto. (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) Øystein Ullaland
Oppvekstutviklar
  • Tlf: 57816131
  • E-post: