Naustdal kommune møter Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

Vi har ein utfordrande økonomiske situasjon. Vi er uroleg for at statsbudsjettet kan slå negativt ut for oss og forverre vår økonomiske situasjon. Vi hadde forventingar til at kommunar som valde å gjere vedtak om slå seg samen ikkje skulle bli negativt råka. Når vi no ser at dette kan bli ein realitet meiner vi at vi bør være berettiga til ekstraordinært skønstildeling.

Vi har også lagt fram overslag over den ekstraordinære situasjon for våre tenester for barn under 18 år. Etter kva eg kan sjå ville vi takla utfordringane våre med den store folketalsveksten vi har hatt. Men denne veksten blir «eten opp» av negative verknader for oss av nytt inntektsystem. Vi har derfor bede om 15 mill. kr. i skjønstilskott fordelt på 2017-2018.» Naustdal kommune var i 2015 mellom dei 25 kommunar i landet som vokste mest. Dei tre siste åra er vi kvalifisert til å oppnå veksttilskott.

- Rådmannen

 

Naustdal kommunehus - Klikk for stort bilete

Rådmann
  • Tlf: 57816119
  • Mob: 41530111
  • E-post: