Adresser- høve til innspel innan 1. september

Eksempel adresseskilt (Naustdal  kommune) - Klikk for stort bilete

 

Naustdal Formannskap vedtok 15.06.2017 at framlegg til adresser skal sendast på høyring.

Orientering om Gjerura som framlegg på namn for vegparsell, sjå nedst i artikkelen.

Liste med framlegg til adressenamn er å finne her: (PDF, 130 kB)

Publisert av Harald Eikenes. Sist endra 04.07.2017 av Harald Eikenes

Naustdal formannskap vedtok 15.06.2017 (sak 17/41) at framlegg til adresser for deler av kommunen som ikkje har fått tildelt adresse skal sendast på høyring: 

Naustdal formannskap vedtek at framlegg til namn på adresseparsellar datert 15.06.2017 skal leggast til offentleg ettersyn, og sendast stadnamntenesta til fråsegn.

Formannskapet ber høyringspartane kome med innspel på eventuelle endringar på vegnamn der både fylkesveg og kommunal veg har fått same namn.

 

Andre lekken i vedtaket siktar til forholdet at i saksframlegg var Åsedalsvegen namn på fylkesveg 511 heilt til Kleppstølen. I den vedlagde lista som representerer vedteke høyringsframlegg går Åsedalsvegen til kryss ved Sollia, og Kleppstølvegen er namn på den kommunale vegen vidare.

Det var tidlegare ein fleirbrukskonflikt på namnet Fjordavegen. Dette namnet var og aktuelt i Jølster. Slikt går ikkje, når det bllir same kommune. Vi har no fått melding om at namnet er endra i Jølster, sæå forholdet er avklart.

Motsett er vi no kjend med at namnet Førdevegen kan vere litt problematisk. Det er visstnok også nytta om E39, inn frå Gaularsida. Igjen er det slik at eit namn ikkje kan nyttast på meir enn 1 parsell i same kommune, og det er grunn til å tru at fellesorgan i ny kommune vil sjå på namnsetting i slike tilfelle. I Førde kommune heiter Rv 5 vestover Naustdalsvegen. Kanskje vegen må få heite det også gjennom Naustdal til grensa mot Flora, i tunnellen? (Det siste må stå for artikkelforfattar si rekning).

Høyringa no er meint å sikre at alle som vedtaket får verknad for får høve til å uttale seg før kommunen gjer endeleg vedtak om offisiell adresse, slik matrikkellova § 21 seier.  Dessutan skal Stadnamntenesta for Vestlandet høyrast. Naustdal Formannskap har delegert mynde til å ta avgjerd om adressenamn.

I framlegget er det nytta skjønn på om –vegen skal vere med i namnet, som andrelekk. Slike forhold kan bli endra, og andre justeringar kan bli gjort i endeleg vedtak, utan ny høyring. Forslag til endringar blir elles sjekka ut enkeltvis mot stadnamntenesta. Om du har meining om korleis eit namn skal skrivast, så er det altså rett tid til å kome med innspel no!

Alle dokument i saka er å finne via heimeside- sak 14/341, lenke: https://www.naustdal.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2014000341&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=10246&

Innbyggjarane i bustadfelt på Ullaland har peika på at dei har hatt framlegg på Gjerura som adressenamn for deira veg. Dette innspelet har falle ut ved handsaming av saka. Vi melder om dette framlegget no. Vi legg til grunn at Formannskapet vil vurdere framlegget når namn skal fastsettast. 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
 
Login for redigering