Aktuelt
Publisert 10.05.2016
Naustdal sentrum

E39 og Rv5 går rett gjennom kommunane Jølster, Gaular, Førde og Naustdal. Vi har fleire store prosjekt som må prioriterast i komande Nasjonal transportplan (NTP) – og neste NTP.

Publisert 25.04.2016
Vevring skule

Naustdal kommune har søkt og fått innvilga tilskot, i frå Nasjonal kommunikasjonsmynde, til utbygging av breiband i Vevring.

Kommunen er no ferdig med forhandlingar med leverandørar og har gleda av å informere om at Enivest har vunne anbodskonkurransen.

Publisert 25.04.2016
Vevring sentrum

I møte 17.3.2016 vedtok Naustdal kommunestyre kommunedelplan for Vevring i medhald av plan- og bygningslova § 11-15. Kommunestyret sitt vedtak er endeleg og kan ikkje påklagast.

Planavgrensinga for ny plan strekkjer seg i frå Redalen i aust og til Kvellestad i Vest, og kommunedelplanen erstattar følgjeleg kommuneplanens arealdel for nemnte område.

Publisert 05.04.2016
Skogsveg

Landbruksdirektoratet har sendt ut ny informasjon om forvaltning av dreneringsordninga.

Endringa går ut på at det no kan løyvast tilskot til areal som er planert, og ikkje tidlegare grøfta. Kravet om at arealet tidligare skal være grøfta gjeld framleis for øvrige areal, dvs. areal som ikkje er planert.

Publisert 04.04.2016
Naustdal kommunehus

Valdeltaking: 47.3% (1065 stemmer av 2252 røysteføre)

Etter endeleg oppteljing av godkjende røyster, vart resultatet i Naustdal:

Publisert 04.04.2016
SiS ordførarane april 2016

Samarbeidsforum i Sunnfjord (SiS) krev rassikring av Rv 5 mellom Førde og Florø. 

Publisert 12.02.2016
Leikar i sandkasse

Tema: Uttak og vidareforedling av mineralressursar

Stad: Naustdal kommunehus, Naustdal

Tid: Tysdag 23. februar 2016, kl. 1000 – 1400

Målgruppe: Næringsliv, offentlege etatar og interesserte

 

Påmelding til Ørjan Stubhaug på e-post: orjan.stubhaug@naustdal.kommune.no innan 19.2.16.

Publisert 18.01.2016
Skogstjerne

Kvar torsdag er det aktivitetskafè på kyrkjelydshuset, kl. 10-14.

Hovudmålgruppa er pensjonistar, men alle er velkomne. Her er det kafè, sosialt samvær og ulike aktivitetar. Ingen av aktivitetane er forpliktande, det er berre å møte opp og vere med dei gongene det passar, og på dei aktivitetane du ynskjer. Nesten alle aktivitetane er gratis.

To nye aktivitetar er med inn i det nye året; Bokkafè med bibliotekar og trimgruppe v/fysioterapeut.

>> Sjå plakat (PDF, 247 kB)

Publisert 11.12.2015

Naustdal kommune har kommunal-teknisk vaktordning utover ordinær arbeidstid.

 

 

 

Publisert 02.10.2015
Møte integrering 011015

1. oktober 2015 kom kring 40 personar til Kyrkjelydshuset for å drøfte integrering og samarbeid kring busetting av flyktningar i kommunen vår.

Publisert 24.09.2015
Annonse Fosterheim Bufdir

I Sogn og Fjordane har vi om lag 200 fosterbarn. Barna er i hovudsak frå 0 til 18 år, nokre få opp til 23 år. Nokre har søsken, andre er einebarn.

Publisert 01.09.2015
Frisklivkvartal

Er du interessert i å  etablere verksemd sentralt ved Rv. 5 i Naustdal sentrum? Gje tilbakemelding til Naustdal kommune og utbyggingsselskapet ved å fylle ut kartleggingsskjemaet.

> Skjema interessekartlegging (DOCX, 411 kB)

Publisert 28.08.2015
NBU Spesialromsfløy juni 2016

Les om Kommunestyret si godkjenning av forprosjektet i 2014 i teksten under.

Sjå elles:

Publisert 13.08.2015
Hytteavfall

Alle som leiger ut hus / leilegheiter eller hyblar skal ha meir enn eitt abonnement.

Publisert 03.06.2015
Budeia i motlys

Kommunen har inngått avtale med Enivest AS om breibandnett til Naustdal sentrum vest, Naustdallia, oppover til Jonstad, utover t.o.m. Liabøen og Naustdalsneset m.m. Enivest startar arbeidet med leggging av fiberkabel m.m. i sommar og alle husstandar vil få salsinformasjon i posten i løpet av dei neste vekene.  

Publisert 17.04.2015
Redalen mot Vevring

Eit viktig vedtak i Regjeringa som vil skape vekst i Naustdal – og resten av regionen.

I dag sa Regjeringa ja til utvinning av rutil frå Engebøfjellet i Naustdal kommune.

- Vi er glade at Regjeringa no har avgjort saka, og dette vedtaket betyr at vi kan starte vårt arbeid med å forvalte Engebøfjellet på ein god måte for alle innbyggarane i kommunen, seier ordførar Håkon Myrvang i Naustdal.

Publisert 17.04.2015
Redalen mot Vevring

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet seier ja til mineralutvinning i Engebøfjellet i Naustdal kommune. - "Regjeringa legg til rette for verdiskaping og nye arbeidsplasser i Sogn og Fjordane, samtidig som vi stiller strenge krav til miljøovervaking og sjømattrygghet," sier kommunal- og moderniseringsmininster Jan Tore Sanner.

På denne lenka finn du pressemelding og lenker til avgjerder på regjeringen.no.