Aktuelt
Publisert 28.05.2018
nav.jpg

Veke 23,  4. Juni - 8. Juni  2018

MAN. /ONS./ FRE 10.00-12.00

BRUK SJØLVHJELPSLØYSINGAR PÅ NAV.NO

NAV KONTAKTSENTER  TLF. 55 55 33 33

 

 

Publisert 16.05.2018
regpl_engebo_v05_illustrasjon_v2-l123494[2]

Asplan Viak Leikanger melder oppstart av detaljregulering- endringar i landdelen av gjeldande detaljregulering.

Illustrasjon viser nokre aktuelle endringar. Lenke til illusttrasjon med betre oppløysing: regpl_Engebø_v05_illustrasjon_v2 (L)(123494) (PDF, 520 kB)

Dokument i saka er å finne her: https://www.naustdal.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018002248&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=10246&

 

Publisert 11.05.2018
Skjermbilde

Utval for plansaker gjorde dette vedtaket i sak 18/8, møtedato 08.03.2018:

Utval for plansaker vedtek at framlegg til Detaljreguleringsplan for del av gbnr. 99/2 og bnr. 9 aust for vegen Berrvellene vert sendt på høyring og lagt til offentleg ettersyn etter reglar i plan og bygningslova § 12-10.

 

Planframlegget går fram av planomtale, plankart og føresegner. Planomtale og føresegner er datert 26.01.2018.

Utval for plansaker ber om at det vert utarbeidd visuell dokumentasjon før utsending på høyring.

Publisert 19.04.2018
Regional kvikkleirekartlegging Sogn og Fjordane

NVE utfører no regional kvikkleirekartlegging i Naustdal kommune i utvalgte områder basert på befolkning og «mogelegheit for leire» frå kvartærgeologiske kart.

Publisert 17.04.2018
Flaum og is på Herstadvegen

Flaum og vassdragsmiljø i eit endra klima– innovative metodar for restaurering og betre miljøtilstand (PDF, 281 kB)

Klimaendringar og auka krav til bevaring og forbetring av miljøtilstand i vassdrag, medfører trong for å vurdere eksisterande metodar for flaumsikring og miljøtiltak.

 

Publisert 16.04.2018
Rydde strand

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane og SUM oppmodar alle skular, barnehagar, lag og organisasjonar til å arrangere strandrydding og bli med i Kystlotteriet i veke 18. Den nasjonale strandryddedagen er i år laurdag 5. mai.

Les meir på SUM sine heimesider.

 

Publisert 16.04.2018
digital_postkasse_illustrasjonsbilde_1

Naustdal kommune har gått over til å sende post digitalt. Har du allereie skaffa deg digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks vil breva kome i den postkassen du har valt. Om ikkje du har valt digital postkasse vil breva kome i Altinn.  

 

Publisert 06.04.2018
Nesstølen

Naustdal kommune hadde frist for søknad om SMIL midlar  3. april,  har fått nokre søknader, men faktisk for lite til at vi vil kunne tildele ramma på 210.000. kr.

 

Publisert 05.04.2018
Sauer

 

 

 

 

 

Prosjektet Naustdalslandbruket mot 2025 skal vidare.

Prosjektet er eigd av faglag, landbruksorganisasjonar kommunen, og har vore aktivt i 3 år.

Det er levert rapport etter kartleggingsfase, og vi har lagt bak oss eit større seminar 27. januar i år.

Det er konkludert med at prosjektet har bidrege til betre motivasjon blant bønder.

Publisert 27.03.2018
Bålbrenning

Vi går inn i ei påskehelg, og værmeldinga melder om lite nedbør og austavind. Det kan føre til lokalt stor brannfare i skog og mark.

 

 

Publisert 26.03.2018
Førde musikklag inviterer til konsert på NBU

Førde musikklag inviterer til konsert på Naustdal barne- og ungdomsskule.

Fredag 6. april klokka 19:00.

 

Publisert 19.03.2018
Kommunevåpen Sunnfjord kommune 1

Kommunane Gaular, Naustdal, Jølster og Førde vert Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020. No startar arbeidet med å utforme kommunevåpenet til den nye kommunen.

 

 

Publisert 13.03.2018
Naustdal sentrum

Utval for plansaker i Naustdal kommune vedtok å legge planprogram for «kommunedelplan og områderegulering for Naustdal sentrum» ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 4-1.

Publisert 06.03.2018
Nettside

Arbeidet med ny kommune er godt i gong. Vi har no lansert ei ny nettside der du kan følgje prosessane framover. Reformarbeidet er organisert i administrative og politiske prosjekt. På framsida finn du vegen inn til desse. Nettsida vert fylt med meir innhald framover i  takt med avklaringar som vert gjort og oppgåver som vert løyst.

 

Publisert 06.03.2018
Kyr på beite

Kommunen har for 2018 fått tildelt kr. 210.000,- til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL, og kr. 90.000,- til drenering av jordbruksjord. 

Søknadsfrist SMIL- søknader er i år 3. april.

 

 

 

Publisert 06.03.2018
Naustdal kommunehus

Liste over eigedomar med tilhøyrande eigedomsskatt og takst er i perioden 26.02. – 19.03.2018 lagt ut til offentleg ettersyn i Naustdal kommune, servicekontoret, jf. eigedomsskattelova §§ 14 og 15.

 

Publisert 06.03.2018
Naustdal sentrum

Utval for plansaker har vedteke at plan for parkering, trafikk og uteområde ved Naustdal sjukeheim NAS skal sendast på høyring og leggast til offentleg ettersyn.

 

Publisert 19.02.2018

Bli med på klimadebatten! Og stand-up med Maria Stavang! Vi vil høyre ungdommens meining. Debatten vert leia av Uni Research og skal hjelpe oss med å lage ein ny plan for klimatilpassing i Sunnfjord.
Gratis mat og stand-up! 

Publisert 11.01.2018
Folkemøte 10.01.18 -

 med Naustdal kommune, Asplan Viak og Nordic Mining

Publisert 20.12.2017
Kommunevåpen 4 kommuner..

Vi har ledig 100 % stilling som prosjektleiar - digitalisering i Sunnfjord kommune frå snarast. 

Om stillinga: