Aktuelt
Publisert 11.07.2018
Helse-omsorg plan

Kommunestyret gjorde i siste møte før sommarferien vedtak om to planar for utvikling av helse og omsorgssektoren i kommunen.


Du kan laste ned og lese plandokumenta her:
 

Utviklingsplan for helse og omsorg (PDF, 449 kB)

 

Plan for habilitering og rehabilitering (PDF, 514 kB)

  

     

Publisert 09.07.2018
ulv

Fylkesmannen har gitt løyve til felling av ein i ulv i Naustdal kommune, etter at det er dokumentert skade på sau. Løyvet er gitt ved brev datert 07.07.2018.

 

Publisert 06.07.2018
Oljefri

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020.

 

 

Publisert 06.07.2018
nav.jpg

Søknadsskjema og mykje nyttig informasjon finn du på heimeside nav.no 

 

 

Publisert 25.06.2018
Ytbyggingsavtale Sylvdalen

Med heimel i plan- og bygningslova § 17-4 vert det med dette kunngjort oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom Naustdal kommune og Byggteam AS.

 

 

Publisert 22.06.2018
bilde2.JPG

Skulane i Naustdal kommune skal frå 1. august ta i bruk Visma Flyt Skole som er eit skuleadministrativt system. Elevar, grupper, lærarar og føresette er registrert i dette systemet, og fråvær, merknader og karakterar på elevar, blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole handterer vi òg SFO-søknader og administrasjon av SFO-plassar.

 

 

Publisert 18.06.2018
Naustdal kommunehus

Kommunen har bruk for di hjelp med å nominere kandidatar frå lag og organisasjonar.

Send framlegg til kandidatar til: postmottak@Naustdal.kommune.no              innan 30.08.18.

Etter ein periode utan aktivt ungdomsråd, ynskjer kommunen no å få i gang att dette viktige rådet for å ta vare på barn og unge i Naustdal sin medverknad. Dette er særskilt viktig i  prosessane fram mot kommunesamanslåing i 2020.

 

Publisert 12.06.2018
Illustrasjon:Nybygg Naustdal barne- og ungdomsskule

Skuletidene ved Naustdal barne- og ungdomsskule vert endra i trå med vedlagt oversikt frå og med skulestar måndag 20. august 2018.

 
 
Publisert 31.05.2018
IMG_7500.jpg

No skal alle små vassforsyningssystem registrerast.

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon og lenke til registreringsskjemaet finn du på Mattilsynet


 

 

 

 

Publisert 28.05.2018
Åsmund Berthelsen

Åsmund har lagt ned mange dugnadstimar, arrangert skiskule og sørga for at det vert tur orientering i Naustdal. No er han nominert til Friluftslivets Ildsjelpris 2018.

Les meir i lenker under.

Norsk friluftsliv

Norsk orientering

 

Publisert 11.05.2018
Skjermbilde

Utval for plansaker gjorde dette vedtaket i sak 18/8, møtedato 08.03.2018:

Utval for plansaker vedtek at framlegg til Detaljreguleringsplan for del av gbnr. 99/2 og bnr. 9 aust for vegen Berrvellene vert sendt på høyring og lagt til offentleg ettersyn etter reglar i plan og bygningslova § 12-10.

 

Planframlegget går fram av planomtale, plankart og føresegner. Planomtale og føresegner er datert 26.01.2018.

Utval for plansaker ber om at det vert utarbeidd visuell dokumentasjon før utsending på høyring.

Publisert 19.04.2018
Regional kvikkleirekartlegging Sogn og Fjordane

NVE utfører no regional kvikkleirekartlegging i Naustdal kommune i utvalgte områder basert på befolkning og «mogelegheit for leire» frå kvartærgeologiske kart.

Publisert 17.04.2018
Flaum og is på Herstadvegen

Flaum og vassdragsmiljø i eit endra klima– innovative metodar for restaurering og betre miljøtilstand (PDF, 281 kB)

Klimaendringar og auka krav til bevaring og forbetring av miljøtilstand i vassdrag, medfører trong for å vurdere eksisterande metodar for flaumsikring og miljøtiltak.

 

Publisert 16.04.2018
Rydde strand

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane og SUM oppmodar alle skular, barnehagar, lag og organisasjonar til å arrangere strandrydding og bli med i Kystlotteriet i veke 18. Den nasjonale strandryddedagen er i år laurdag 5. mai.

Les meir på SUM sine heimesider.

 

Publisert 16.04.2018
digital_postkasse_illustrasjonsbilde_1

Naustdal kommune har gått over til å sende post digitalt. Har du allereie skaffa deg digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks vil breva kome i den postkassen du har valt. Om ikkje du har valt digital postkasse vil breva kome i Altinn.  

 

Publisert 06.04.2018
Nesstølen

Naustdal kommune hadde frist for søknad om SMIL midlar  3. april,  har fått nokre søknader, men faktisk for lite til at vi vil kunne tildele ramma på 210.000. kr.

 

Publisert 05.04.2018
Sauer

 

 

 

 

 

Prosjektet Naustdalslandbruket mot 2025 skal vidare.

Prosjektet er eigd av faglag, landbruksorganisasjonar kommunen, og har vore aktivt i 3 år.

Det er levert rapport etter kartleggingsfase, og vi har lagt bak oss eit større seminar 27. januar i år.

Det er konkludert med at prosjektet har bidrege til betre motivasjon blant bønder.

Publisert 27.03.2018
Bålbrenning

Vi går inn i ei påskehelg, og værmeldinga melder om lite nedbør og austavind. Det kan føre til lokalt stor brannfare i skog og mark.

 

 

Publisert 26.03.2018
Førde musikklag inviterer til konsert på NBU

Førde musikklag inviterer til konsert på Naustdal barne- og ungdomsskule.

Fredag 6. april klokka 19:00.

 

Publisert 19.03.2018
Kommunevåpen Sunnfjord kommune 1

Kommunane Gaular, Naustdal, Jølster og Førde vert Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020. No startar arbeidet med å utforme kommunevåpenet til den nye kommunen.