Aktuelt
Publisert 19.09.2018
Kyr på beite

Naustdal kommune har avtale med veterinær. Avtalen går på at veterinær har base i Naustdal, og deltek i vaktordning i diatriktet. Kommunen yter eit stimuleringstiskot. Meld deg innan 01.10.2018 om du er interessert.

 

Publisert 18.09.2018
Vestlandsk raudkoller på utmarkbeite

Vi er blitt kontakta av bønder som ikkje har fått ut gjødsla no på tampen av sesongen, og ser problem i høve fristen 20. september.

Vi forstår at det er problematisk å få ut gjødsla slik forholda er no. Vi som de håpar at det må lette snart.

Med bakgrunn i forholda som er har vi vedteke generell utsetting av spreiefrist, jamfør vedlegg. (DOCX, 30 kB)

Publisert 24.08.2018
Naustdalnaustet View B2 (128417)

Sjå presentasjon av naustplaner her:

 

 

Vi har hatt ei spørjeundersøking knytt til ideen om Naustdalsnaustet. 152 svar vart teke mot før vi slutta av mottak, 148 av desse var elektroniske tilbakemeldingar.

Resultat frå spørjeundersøkinga er presentert her: (PDF, 162 kB)

Presentasjonen er tenkt å ha støtte av muntleg framstilling. Håpar likevel at det er råd å forstå det meste. 

 

 

 

Vi har og med nokre spørsmål knytt til Sanden- anlegget. Håpar det er greitt.

Publisert 20.08.2018
Barneidretten. Lengdehopp på Naustdal stadion.

Søknader om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet leverast elektronisk til Naustdal kommune på fastsett skjema, innan 01. september.

Midlar til idrettsanlegg kan søkjast av mellom anna kommunar, idrettslag og ikkje-kommersielle selskap med idrett som føremål. Midlar til nærmiljøanlegg kan òg søkjast av velforeininger og burettslag.

Her er lista over dei anlegg som står i handlingsplanen som planlagte, og bør starte prosessen med søknad om spelemidlar i 2019:

 

 
 

 

Publisert 16.08.2018
Naustdal sentrum

Familiekontoret i Førde arrangerer grupper for «Familiar som bur i to hus»

Barnegruppe - frå 7 til 12 år

Ungdomsgruppe – frå 12 år og oppover

Foreldregruppe – etter «Fortsatt Foreldre»-modellen - eine eller begge foreldra kan delta.

 

 

Publisert 16.08.2018
Reinsdyr

 

Miljødirektoratet har sendt ut eit nytt brev der dei pålegg utvalde kommunar om å teste hjortevilt som er 2 år eller eldre for skrantesjuke.

Dette brevet vart sendt ut 10.07.18 og har ved ein feil frå direktoratet si side ikkje blitt sendt ut til alle berørte kommunar, Naustdal kommune er ein av dei. Brevet frå Miljødirektoratet (PDF, 223 kB)

 

Publisert 14.08.2018
skuleveg trygg trafikk

VELKOMNE TIL EIT NYTT OG LÆRERIKT ÅR I NAUSTDALSKULEN

 

Publisert 11.07.2018
Helse-omsorg plan

Kommunestyret gjorde i siste møte før sommarferien vedtak om to planar for utvikling av helse og omsorgssektoren i kommunen.


Du kan laste ned og lese plandokumenta her:
 

Utviklingsplan for helse og omsorg (PDF, 449 kB)

 

Plan for habilitering og rehabilitering (PDF, 514 kB)

  

     

Publisert 09.07.2018
ulv

Fylkesmannen har gitt løyve til felling av ein i ulv i Naustdal kommune, etter at det er dokumentert skade på sau. Løyvet er gitt ved brev datert 07.07.2018.

 

Publisert 06.07.2018
Oljefri

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020.

 

 

Publisert 06.07.2018
nav.jpg

Søknadsskjema og mykje nyttig informasjon finn du på heimeside nav.no 

 

 

Publisert 25.06.2018
Ytbyggingsavtale Sylvdalen

Med heimel i plan- og bygningslova § 17-4 vert det med dette kunngjort oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom Naustdal kommune og Byggteam AS.

 

 

Publisert 22.06.2018
Oversikt 1-7 1

Skulane i Naustdal kommune skal frå 1. august ta i bruk Visma Flyt Skole som er eit skuleadministrativt system. Elevar, grupper, lærarar og føresette er registrert i dette systemet, og fråvær, merknader og karakterar på elevar, blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole handterer vi òg SFO-søknader og administrasjon av SFO-plassar.

 

Publisert 18.06.2018
Naustdal kommunehus

Kommunen har bruk for di hjelp med å nominere kandidatar frå lag og organisasjonar.

Send framlegg til kandidatar til: postmottak@Naustdal.kommune.no              innan 30.08.18.

Etter ein periode utan aktivt ungdomsråd, ynskjer kommunen no å få i gang att dette viktige rådet for å ta vare på barn og unge i Naustdal sin medverknad. Dette er særskilt viktig i  prosessane fram mot kommunesamanslåing i 2020.

 

Publisert 12.06.2018
Illustrasjon:Nybygg Naustdal barne- og ungdomsskule

Skuletidene ved Naustdal barne- og ungdomsskule vert endra i trå med vedlagt oversikt frå og med skulestar måndag 20. august 2018.

 
 
Publisert 31.05.2018
IMG_7500.jpg

No skal alle små vassforsyningssystem registrerast.

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon og lenke til registreringsskjemaet finn du på Mattilsynet


 

 

 

 

Publisert 19.04.2018
Regional kvikkleirekartlegging Sogn og Fjordane

NVE utfører no regional kvikkleirekartlegging i Naustdal kommune i utvalgte områder basert på befolkning og «mogelegheit for leire» frå kvartærgeologiske kart.

Publisert 17.04.2018
Flaum og is på Herstadvegen

Flaum og vassdragsmiljø i eit endra klima– innovative metodar for restaurering og betre miljøtilstand (PDF, 281 kB)

Klimaendringar og auka krav til bevaring og forbetring av miljøtilstand i vassdrag, medfører trong for å vurdere eksisterande metodar for flaumsikring og miljøtiltak.

 

Publisert 16.04.2018
Rydde strand

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane og SUM oppmodar alle skular, barnehagar, lag og organisasjonar til å arrangere strandrydding og bli med i Kystlotteriet i veke 18. Den nasjonale strandryddedagen er i år laurdag 5. mai.

Les meir på SUM sine heimesider.

 

Publisert 16.04.2018

Naustdal kommune har gått over til å sende post digitalt. Har du allereie skaffa deg digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks vil breva kome i den postkassen du har valt. Om ikkje du har valt digital postkasse vil breva kome i Altinn.