Aktuelt
Publisert 21.11.2018
Gratis julebad

Målgruppe: Barn og unge med deira familiar.

Barn under 12 år må vere i fylgje med vaksne

Naustdal kommune har fått  tilskot til « Fritid med trivsel for alle» og «Lokal transport til ungdom» .

Kommunen ynskjer å nytte midlane til å tilby gratis badetime i Førde symjehall med skyss (drosje).

 

 

Publisert 20.11.2018

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom for 2016.

Oppvekstutviklar Turi Bruland er kontaktperson i Naustdal kommune: Turi.Bruland@naustdal.kommune.no / 48220108.

Søknadsfrist er 10. desember. Sjå heile utlysinga og søknadsskjema på tilskotsordninga si nettside.

Publisert 29.10.2018
Naustdal kommunehus

Naustdal formannskap har i møte 22. august 2018 (sak 61/18) gjort slikt vedtak:

 

 

 

 

Publisert 26.10.2018
NMBU

Den lokale turvegen er landets mest brukte aktivitetsarena – og eit av dei viktigaste og billigaste "idrettsanlegga" for folkehelsa. Likevel taper slike anlegg gjennomgående kampen om kroner og arealer, ifølge en fersk NMBU-studie.

 

Publisert 22.10.2018
Haustkveld på Kvellestad
  • Ring for timebestilling. Tlf: 57816020.
  • Du vil få tildelt time i vekedagane tysdag, torsdag og fredag. Dette gjeld i frå veke 43.  
  • Har du time hjå fastlegen, kan du få vaksine same dag.  
  • Pris:  kr 150 kr for pasientar som tilhøyrer definert risikogruppe, 200 kr for andre.
Publisert 22.10.2018
digital utsending av faktura 1

Naustdal kommune har starta med å sende faktura digitalt til våre kundar.

Dersom du har reservert deg frå å få elektronisk post og ikkje har ein avtale som er lista opp under, vil du framleis få fakturaen din heim i postkassen.

Fakturaen frå oss vil no vere utan bankgiroblankett.

 

Publisert 10.10.2018
nav.jpg

I tida 15.oktober – 26.oktober  er NAV Naustdal ope:

MAN. ONS. og FRE KL 1000-1200.

NAV Naustdal STENGT FRE. 2. NOV. 2018

Publisert 10.10.2018
Naustdal sjukeheim

Naustdal kommune sine seksjonar, Naustdal sjukeheim og Open omsorg, går i dag over til nytt telefonisystem. Du vil no få tasteval når du ringer til seksjonane.

 

Naustdal sjukeheim

57 81 62 00

Tast 1 for Administrasjon
Tast 2 for Ospetunet Plan 2
Tast 3 for Lerketunet Plan 1

Open omsorg

57 81 62 10

Kveld får du tasteval:
Tast 1 for Vakt
Tast 2 for Seljetunet Sokkel
Tast 3 for Bjørketunet Bukollektiv

Publisert 26.09.2018
25 år i kommunen

 

Laurdag 22. september 2018 vart dette markert med ein personalfest i Fosshalla.

Jubilantane fekk utdelt merksemd i form av bilete laga av kunstnaren Jertrud Eikås

og glassvase laga av glasskunstnaren Vidar Koksvik som kjem frå Naustdal.

Ordførar og rådmann stod for utdelinga.

 

Publisert 25.09.2018
Naustdal sentrum

Naustdal kommune inviterer til opent folkemøte på Kyrkjelydshuset onsdag 3.oktober klokka 19:30

 

 

 

Publisert 18.09.2018
Vestlandsk raudkoller på utmarkbeite

Vi er blitt kontakta av bønder som ikkje har fått ut gjødsla no på tampen av sesongen, og ser problem i høve fristen 20. september.

Vi forstår at det er problematisk å få ut gjødsla slik forholda er no. Vi som de håpar at det må lette snart.

Med bakgrunn i forholda som er har vi vedteke generell utsetting av spreiefrist, jamfør vedlegg. (DOCX, 30 kB)

Publisert 20.08.2018
Barneidretten. Lengdehopp på Naustdal stadion.

Søknader om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet leverast elektronisk til Naustdal kommune på fastsett skjema, innan 01. september.

Midlar til idrettsanlegg kan søkjast av mellom anna kommunar, idrettslag og ikkje-kommersielle selskap med idrett som føremål. Midlar til nærmiljøanlegg kan òg søkjast av velforeininger og burettslag.

Her er lista over dei anlegg som står i handlingsplanen som planlagte, og bør starte prosessen med søknad om spelemidlar i 2019:

 

 
 

 

Publisert 16.08.2018
Naustdal sentrum

Familiekontoret i Førde arrangerer grupper for «Familiar som bur i to hus»

Barnegruppe - frå 7 til 12 år

Ungdomsgruppe – frå 12 år og oppover

Foreldregruppe – etter «Fortsatt Foreldre»-modellen - eine eller begge foreldra kan delta.

 

 

Publisert 16.08.2018
Reinsdyr

 

Miljødirektoratet har sendt ut eit nytt brev der dei pålegg utvalde kommunar om å teste hjortevilt som er 2 år eller eldre for skrantesjuke.

Dette brevet vart sendt ut 10.07.18 og har ved ein feil frå direktoratet si side ikkje blitt sendt ut til alle berørte kommunar, Naustdal kommune er ein av dei. Brevet frå Miljødirektoratet (PDF, 223 kB)

 

Publisert 14.08.2018
skuleveg trygg trafikk

VELKOMNE TIL EIT NYTT OG LÆRERIKT ÅR I NAUSTDALSKULEN

 

Publisert 11.07.2018
Helse-omsorg plan

Kommunestyret gjorde i siste møte før sommarferien vedtak om to planar for utvikling av helse og omsorgssektoren i kommunen.


Du kan laste ned og lese plandokumenta her:
 

Utviklingsplan for helse og omsorg (PDF, 449 kB)

 

Plan for habilitering og rehabilitering (PDF, 514 kB)

  

     

Publisert 12.06.2018
Illustrasjon:Nybygg Naustdal barne- og ungdomsskule

Skuletidene ved Naustdal barne- og ungdomsskule vert endra i trå med vedlagt oversikt frå og med skulestar måndag 20. august 2018.

 
 
Publisert 19.04.2018
Regional kvikkleirekartlegging Sogn og Fjordane

NVE utfører no regional kvikkleirekartlegging i Naustdal kommune i utvalgte områder basert på befolkning og «mogelegheit for leire» frå kvartærgeologiske kart.

Publisert 16.04.2018

Naustdal kommune har gått over til å sende post digitalt. Har du allereie skaffa deg digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks vil breva kome i den postkassen du har valt. Om ikkje du har valt digital postkasse vil breva kome i Altinn.  

 

Publisert 05.04.2018
Sauer

 

 

 

 

 

Prosjektet Naustdalslandbruket mot 2025 skal vidare.

Prosjektet er eigd av faglag, landbruksorganisasjonar kommunen, og har vore aktivt i 3 år.

Det er levert rapport etter kartleggingsfase, og vi har lagt bak oss eit større seminar 27. januar i år.

Det er konkludert med at prosjektet har bidrege til betre motivasjon blant bønder.